top of page
搜尋
  • 作家相片Michael Chan - Bida & Co.

新資本投資者入境計畫

提出淨資產審查申請時須年滿18歲或以上;

-          外國國民;

-          中國籍而已取得外國永久性居民身份的人士;

-          澳門特別行政區居民; 以及

-          臺灣華籍居民

申請人在提出淨資產審查申請日期前兩年內的所有時間一直絶對實益擁有市值不少於3,000萬港元(或等值外幣)淨值的資產或淨資本;

獲許投資資產

-          股票

-          債務證券

-          存款證 (投資上限300萬港元)

-          後償債項

-          合資格集體投資計畫

-          有限合夥基金

-          非住宅房地產

-          資本投資者入境計畫投資組合 (須投入300萬港元)

如有任何查詢,歡迎與我們聯繫🤝

Commentaires


bottom of page